AZ9S.COM
Search…
⌃K

Quản lý trang

Để quản lý trang, bạn vào biểu tượng nút "Quản lý" -> và Click chọn
Danh sách quản lý website
Lúc này, trang quản lý sẽ hiện ra như hình bên dưới:
Quản lý dịch vụ website