1. Trỏ bản ghi

Bước 1: Vào phần quản trị domain ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 4 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về server mail của AZ9s:

Host record: mail Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.157.220.29

Host record: @ Type (Loại): MX Value (Giá trị): mx.000nethost.com

Host record: @ Type (Loại): TXT Value (Giá trị): v=spf1 a mx include:_spf.000nethost.com ~all

Host record: az9scom._domainkey Type (Loại): TXT Value (Giá trị): v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAy96jzXAOGad4sk//c+pAe1GD5BvJcjusBUeki7JnzHGEVT5UT432RSJuwrwCHe1UmvcBR6c6nehRxyPM1tGEOEqkVsYXxYoAtC+1iQ5hoD4jxRAFZpKXolr7xdwaS63B5gDmxi/22iU5wzyoTqMZaNSDUBIR4NmB9DEwmSvLrQNOwwTQKNJ5NaMBRbJUTNDY10M47/8/UAwVsDK3AjXFuj8ljw9AygddnmyZTk2VWGQTk7kUDBGvbqnF89Y7ZqvymrU0XQdq5DFo5RSLQZreMYVvtt2E/f/f7OXZPq0Hu7fJd0CMxsDFKIk2Lu+CNmVqoyaCtT4BoGkhTQJZ3dddBQIDAQAB

Click vào Kiểm tra bản ghi để kiểm tra đã trỏ thành công chưa?

Nếu đã tích xanh hết tất cả là thành công

Ngược lại bảng ghi nào còn báo tích đỏ thì quay lại kiểm tra Bước 1

Last updated