3. Đổi tên miền

Sau khỉ trỏ tên miền về hệ thống của AZ9s.Com, bạn tiến hành thay đổi tên miền về tên miền chính của như sau:

Last updated